УДН «Уровень доверия населения к правоохранительным органам и судебной системе»

УДН Халықтың қҧқық қорғау органдарына және сот жҥйесіне сенімділік деңгейі