871.00 Реестр договоров аренды (пользования) + Правила заполнения

871.00 Жалға беру (пайдалану) шарттарының тізілім + Толтыру ережелері