1-ЦСХ «Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги»

1-ЦСХ Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өніміне және сатып алынған көрсетілетін қызметтерге бағасы туралы есеп