На возврат уплаченного подоходного налога из бюджета на основании международного договора об избежании двойного налогообложения

Қосарланған салық салуды болдырмау туралы халықаралық шарттың негізінде төленген кіріс салығын бюджеттен қайтаруға салықтық өтініш