7-ПБ Отчет о международных операциях, внешних активах и обязательствах сектора государственного управления

7-ТБ Мемлекеттік басқару секторының халықаралық операциялары, сыртқы активтері және міндеттемелері туралы есеп