ОПБ-1 Анкета обследования предприятий по платежному балансу

ТБЗ-1 Кәсіпорындарды төлем балансы бойынша тексеру сауалнамасы