З-6 Акт списания запасов

Қ-6 Қорларды есептен шығару актісі