О получении физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства + Правила заполнения

Жеке және заңды тұлғалардың және (немесе) заңды тұлғалардың құрымдылық бөлімшелерінің шетел мемлекеттерінен, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ тұлғалардан ақша және (немесе) өзге мүлік алғаны туралы салық тіркелімі + Толтыру ережелері