О расходовании физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства + Правил

Жеке және заңды тұлғалардың және (немесе) заңды тұлғалардың құрымдылық бөлімшелерінің шетел мемлекеттерінен, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ тұлғалардан алған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті жаратуы туралы салық тіркелімі + Толтыру ережелері