01-ИП (пром) «Отчет о производстве промышленной продукции (товаров, услуг) индивидуальным предпринимателем»

01-ИП (пром) Дара кәсіпкердің ӛнеркәсіп ӛнімін (тауарлар, кӛрсетілетін қызметтер) ӛндіру туралы есебі