2-услуги (IT) «Отчет об объеме оказанных IT услуг»

2-қызмет көрсету (IT) «Көрсетілген IT қызметтердің көлемі туралы есеп»