Соцфин (образование) «Отчет об основных показателях финансово- хозяйственной деятельности организации образования»

Әлеуметтік қаржы (білім беру) Білім беру ұйымының қаржы- шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы есеп