Отчет об изменениях в капитале (МСФО МСБ)

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп