АВТОРЛЫҚ ШАРТ
(жалпы нысан)

  

<заңды тұлғаның атауы,> <резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Автор" деп аталады, <жарғының, ереженiң, №____   20__ж. "__"_____ сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн < заңды тұлғаның атауы> арқылы, және бұдан әрi "Пайдаланушы" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендетiгiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

1.1. Автор, бұдан әрi "Туынды" деп аталатын _____________________________пайдаланудың айырықша (айрықша емес) құқығын Пайдаланушыға мынадай түрде пайдалануға бередi:

1.1.1. туындыны жаңадан шығару (жаңадан шығару құқығы);

1.1.2. туындының даналарын кез келген тәсiлмен тарату – сату, консигнацияға өткiзу және т.с.с. (тарату құқығы);

1.1.3. айрырықша авторлық құқықты иеленушiнiң рұқсатымен дайындалған даналарынқоса алғанда, тарату мақсатымен Туындыны импорттауға;

1.1.4. Туындыны көпшiлiк алдында көрсетуге (көпшiлiкке көрсету құқығы);

1.1.5. Туындыны көпшiлiк алдында орындауға (көпшiлiк алдында орындау ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге