Мердiгерлiк шарт бойынша банктiк кепiлдiк

ШАРТЫ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Гарант" деп аталады, <жарғының, ереженiң, 20__ж. "__"_____№____ сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Кәсiпорын" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

1.1. Гарант Кәсiпорын мен <мердiгерлiк ұйымның атауы>, бұдан әрi «Мердiгер» деп аталады, арасында 20__ж. "__"_____ жасалған № ____ мердiгерлiк шарттың тт.___ бойынша мiндеттемелерiн тиiстi түрде орындауға және басқа себептермен көрсетiлген мiндеттемелердi тиiстi түрде орындай алмаған жағдайда Жеткiзушiге кепiлдiк сомасын төлеуге кепiлдiк бередi.

2. Тараптардың мiндеттерi:

2.1. Гарант:

2.1.1. Осы шарттың 2.2.1-тармағында айтылған Гаранттың есе айырысу шотына комиссиялық сыйақы түскен күннен бастап _____ күн iшiнде Мердiгерге <сомасы жазбаша> мөлшерiнде ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге