КЕШЕНДІ КӘСІПКЕРЛІК ЛИЦЕНЗИЯ

ШАРТЫ (франчайзинг)


<Заңды тұлғаның атауы,> <резиденттігі, құрылған күні, тіркеу туралы куәлік, күні және нөмірі, кім тіркегені> бұдан әрі "Құқық иеленуші" деп аталады, <жарғының, ереженің, 20___ж."___"__________ N_____ сенімхаттың> негізінде әрекет ететін <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөні> арқылы және <заңды тұлғаның атауы,> <резиденттігі, құрылған күні, тіркеу туралы куәлігі, күні және нөмірі, кім тіркегені немесе жеке тұлғаның атауы, азаматтығы, резиденттігі, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және күні> бұдан әрі "Пайдаланушы" деп аталады, мыналар жайында осы шартты жасады.

1. Шарттың мәні

1.1. Құқық иеленуші Пайдаланушыға шартта көрсетілген мерзімде Пайдаланушының кәсіпкерлік қызметіне Құқық иеленушіге тиесілі мынадай айырықша құқықтарды сыйақы үшін пайдалану құқығын беруге міндеттенеді:

1) Құқық иеленушінің фирмалық атауына және коммерциялық белгілеріне;

2) қорғалатын коммерциялық ақпаратқа;

3)  ____________________ көрсетілген тауар белгісіне.

4) ____________________ көрсетілген қызмет көрсету белгісіне.

1.2. Коммерциялық ақпарат ____________________ тұрады және осы шартқа  N_____ қосымшамен айқындалған.

2. Құқықты пайдалану аумағы және аясы

2.1.Пайдаланушы Құқық ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге