Аудиторлық қызмет көрсетуге арналған

ШАРТ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Орындаушы" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Тапсырыс берушi" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

Тапсырыс берушi тапсырады және ақы төлейдi, ал Орындаушы мынадай қызметтердi көрсетедi:

1.1. __________ бастап __________ дейiнгi кезең iшiнде қаржы-шаруашылық қызметiне аудиторлық тексеру жүргiзедi.

1.2. Ағымдағы жылдың есеп саясатын жасауға практикалық көмек көрсетедi.

1.3. ______ жылғы ұсынымдармен және жобамен бiрге есеп саясатының аудиторлық тексеру нәтижелерi туралы есеп бередi.

1.4. Аудит жүргiзу кезiнде Тапсырыс берушiде пайда болған барлық мәселелер бойынша консультациялық қызмет көрсетедi.

2. Тараптардың мiндеттерi ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге