Қызмет көрсетуге арналған

ШАРТ

(жалпы нысан)

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Орындаушы" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__ж. "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi "Тапсырыс берушi" деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

1.1.Өтеусiз шарт бойынша Орындаушы осы шарттың 1.2-тармағында көрсетiлген қызмет көрсетулердi Тапсырыс берушiнiң тапсырмасы бойынша орындауға, ал Тапсырыс берушi осы қызметтерге ақы төлеуге мiндеттенедi.

1.2. Орындаушы мынадай қызметтердi көрсетуге: ____________________,(қызмет қөрсетулердi атап көрсету) бұдан әрi "Қызмет көрсетулер" деп аталады, мiндеттенедi.

1.3. Жұмысты орындау мерзiмi "_____"__________20___ж. бастап "_____"__________20___ж. дейiн. Орындаушы жұмысты мерзiмiнен ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге