Көлік-экспедиторлық қызмет көрсетуге арналған

ШАРТ

<заңды тұлғаның атауы, резиденттігі, құрылған күні, тіркеу туралы куәлігі, күні мен нөмірі, кім тіркеді>, бұдан әрі «Экспедитор» деп аталады, <жарғының, ереженің, №____ 20__ж. «____»_________ сенімхаттың> негізінде іс-әрекет ететін <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөні> арқылы, және бұдан әрі «Клиент » деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттігі, құрылған күні, тіркеу туралы куәлігі, күні және нөмірі, кім тіркеді немесе жеке тұлғаның аты-жөні, азаматтығы, резиденттігі, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және күні>, төмендетігілер туралы осы Шартты жасады.

 

1. Шарттың мәні

1.1. Экспедитор осы шарттың _____ т. айқындалған сыйақыға және Клиенттің есебінен мынадай қызмет көрсетулерді орындауға немесе орындауды ұйымдастыруға міндеттенеді:

1) Клиенттің тапсырысы бойынша тасымалдаушыны іздеу;

2) тасымалдау шартын жасау (Клиенттің атынан немесе өз атынан);

3) тасымалдау үшін қажетті құжаттарды, атап айтқанда <құжаттардың атауын көрсету> ресімдеу немесе алу,

4) кедендік және өзге де формальдылықтарды жүзеге асыру;

5) тиеу-түсіру жұмыстарын орындау;

6) жүктің саны мен сапасын ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге