Заем (пайызсыз)

ШАРТЫ

<Заңды тұлғаның атауы,> <резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiк, күнi және нөмiрi, кiм тiркегенi> бұдан әрi "Заем берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң, 20___ж."___"__________ N_____ сенiмхаттың> негiзiнде әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы және <заңды тұлғаның атауы,> <резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркегенi немесе жеке тұлғаның атауы, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi> бұдан әрi "Заемшы" деп аталады, мыналар жайында осы шартты жасады.

 

1. Шарттың мәнi

 

1.1. Займ берушi жеке меншiгiне бередi, ал Займшы осы шартта көзделген мерзiмде және талаптармен Займ берушiге қайтаруға мiндеттенетiн __________ (____________________) теңге мөлшерiндегi ақша қаражатын қабылдайды.

1.2. Жоғарыда көрсетiлген займ пайызсыз, қайтарылатын болып табылады.

2. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

2.1. Займ берушi осы шарттың 1.1 т. көрсетiлген мөлшердегi ақша қаражатын тараптар шартқа қол қойған күннен бастап 5 банктiк күн iшiнде ...

Для получения полного доступа к просмотру Вы можете:
Авторизоваться, если Вы подписчик
Оформить подписку и задавать вопросы каждый день. Тарифы
Купить доступ
Этот документ придет на Вашу электронную почту сразу после оплаты.
500 тенге