Форма - 018 Сведения о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и (или) иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства

Нысан - 018 Шет мемлекеттерден, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ адамдардан алынған ақшаны және (немесе)өзге де мүлікті алғаны және жұмсағаны туралы ұсынылатын мәліметтер