Налогоплательщика (налогового агента) об отзыве налоговой отчетности

Салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігін кері қайтарып алу туралы салықтық өтініш