О полученных физическими и юридическими лицами и (или) структурными подразделениями юридического лица деньгах и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства + Правила заполнения

Жеке және заңды тұлғалар және (немесе) заңды тұлғалардың құрымдылық бөлімшелері шетел мемлекеттерінен, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, азаматтығы жоқ тұлғалардан алған ақша және (немесе) өзге мүлік туралы салық тіркелімі + Толтыру ережелері