О принятии обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов

Кедендік баждарды, салықтарды, төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуін, қабылдау туралы өтініш