Бухгалтерский баланс (МСФО для МСБ)

Қаржылық жағдай туралы есеп (бухгалтерлік баланс)