Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 3-ДДС-П

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс) 3-ДДС-П