Налоговый регистр по налогу на добавленную стоимость, относимому в зачет, по остаткам товаров + Правила заполнения

Тауарлар қалдықтары бойынша есепке жатқызылатын қосылған құн салығы бойынша салық тіркелімі + Толтыру ережелері