По учету уменьшения в бухгалтерском учете размера требования к должнику в виде неоплаченного просроченного кредита (займа) и вознаграждения по нему, дебиторской задолженности по документарным расчетам и гарантиям + Правила заполнения

Бухгалтерлік есепте төленбеген, мерзімі өткен кредит (қарыз) және ол бойынша сыйақы, құжаттамалық есеп-қисаптар мен кепiлдiктер бойынша дебиторлық берешек түрінде борышкерге қойылатын талаптың мөлшерін азайтуды есепке алу бойынша салық тіркелімі + Толтыру ережелері